TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 5 (từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)

 Theo đăng ký tự nguyện của các lớp

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G102

 

QP-Thọ

Hóa-Trọng

Toán-Thanh

Lý-Phương

 

 

10A2

G103

 

Toán-Thanh

QP-Thọ

Lý-Nhuần

Hóa-Lành

 

 

10A3

G104

 

Anh-Trung

Toán-Khang

QP-Thọ

Lý-Quang

 

 

10A4

G201

 

Hóa-Hòa

Lý-Lài

Toán-Hoài

QP-Thọ

 

 

10A5

G202

 

Hóa-Huyền

 

Lý-Quang

Toán-Hùng

 

 

10A6

G203

 

Lý-Lài

Hóa-Hường

Toán-Hùng

 

 

 

10A7

G204

 

 

Toán-Lâm

Lý-Dũng

Hóa-Sen

 

 

10C1

B203

 

QP-Anh

Toán-Thanh

 

Văn-Hiền

 

 

10C2

B204

 

 

QP-Anh

Toán-Khang

 

 

 

10C3

B205

 

Toán-Hùng

Văn-Huế

QP-Anh

 

 

 

10C4

B206

 

Anh-Lợi

Toán-Hùng

 

QP-Anh

 

 

10D1

B105

 

Văn-Hiền

Anh-Lợi

Toán-Trang

 

 

 

10D2

B106

 

Anh-Dung2

Toán-Nga

Văn-Thương

 

 

 

10D3

B107

 

Hóa-Sen

Lý-Linh

Toán-Lâm

 

 

 

11A1

D301

 

 

Toán-Phi

Lý-Long

Hóa-Tuấn

 

BDHSG

11A2

D302

 

 

Hóa-Hòa

Toán-Thịnh

Anh-Hương2

 

11A3

D303

 

 

Hóa-Sen

Lý-Phương

Toán-Thanh

 

11A4

D305

 

 

Toán-Chuyên

Lý-Lý

Hóa-Hường

 

11A5

D306

 

 

Lý-Quang

Hóa-Yến

Toán-Bắc

 

11A6

D307

 

 

Hóa-Dịu

Toán-Hiền

Lý-Lý

 

11C1

E101

 

 

 

Anh-Hằng

Văn-Thủy1

 

11C2

E102

 

 

Văn-Hường

Hóa-Hường

Toán-Chuyên

 

11C3

E103

 

Anh-Hòa

 

Văn-Thảo

Toán-Hiền

 

11C4

E104

 

 

Anh-Quảng

Văn-Hường

Toán-Quyền

 

11D1

E105

 

Văn-Thủy1

Anh-Hương2

 

Toán-Phi

 

11D2

E106

 

 

Toán-Thịnh

Anh-Hòa

Văn-Thảo

 

11D3

G101

 

Hóa-Dịu

Văn-Hoài

Toán-Chuyên

Anh-Duyên

 

12A1

C101

 

Toán-Khang

Lý-Thắng

Hóa-Dịu

Toán-Khang

 

 

12A2

C106

 

Toán-Trang

Lý-Nhuần

Hóa-Tuấn

Toán-Trang

 

 

12A3

D101

 

Toán-Hiền

Hóa-Yến

Anh-Hương1

Lý-Thắng

 

 

12A4

D102

 

Lý-Nhuần

Anh-Duyên

Hóa-Trọng

Toán-Thịnh

 

 

12A5

D103

 

Hóa-Lành

Toán-Thủy

Anh-Quảng

Lý-Hằng

 

 

12C1

D105

 

 

Toán-Trang

Văn-Thúy

Anh-Trung

 

 

12C2

D106

 

 

 

 

 

 

 

12D1

D107

 

Toán-Nga

Anh-Hương1

Toán-Nga

Văn-Thúy

 

 

12D2

D201

 

Toán-Hoài

Lý-Hằng

 

Hóa-Huyền

 

 

12D3

D202

 

Toán-Thủy

Anh-Dung1

Lý-Hằng

Toán-Thủy

 

 

12D4

D203

 

Anh-Quảng

 

Văn-Hoài

Toán-Nga

 

 

12D5

D205

 

Toán-Lâm

Lý-Lý

 

Hóa-Trọng

 

 

12D6

D206

 

Anh-Hằng

Văn-Thành

 

Toán-Thạch

 

 

12D7

D207

 

 

Anh-Dung2

Văn-Kỳ

Toán-Hoài

 

 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     ĐẶNG PHÚC DŨNG

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn